PIDATO PEMBUKAAN RAPAT RT

Assalamualaikum Warohmatullahi wabarokatuh.

Katemtreman miwah kabagaswarasan rinantam ing lungiting pepuja mring ngarsa panguwaosing Gusti, mugi sinembadani minangka lantaraning raharja miwah sentosaning sasama. Rahayua, rahayua sagung dumadi.

Nuwun, kawula nuwun.

Ngaturaken wilujeng lan rahayu katur dumateng:

  • Para pepundhen ing laladan Rt… Rw… Dhusun … Kitha Semarang ingkang tansah amemangung kawibawan minangka patuladhaning para mudha tarunaning bangsa;
  • Para sesepuh, pinisepuh, miwah ajisepuh, ingkang tansah kacadhong wedha wewarahipun murih kuncaraning nagari;
  • Panjenenganipun Bp ………………… minangka pangarsaning wewengkon RW … ingkang satuhu dados paying agung jantraning bebrayan;
  • Panjenenganipun Bp ………………… (diisi nama pejabat yang hadir) ingkang sampun lenggah kanthi kamardikanipun penggalih;
  • Panjenenganipun Bp ………………… (diisi nama pejabat yang hadir) ingkang kinurmatan;
  • Para tetungguling agami, para alim lan ulama ingkang tansah sumungku mring kitabing agami;
  • Waradinipun para kadang kakung miwah putri, wredha, mudha minulya.

Minangka pepuntanipun atur, sumangga tansah kaunjukaken puja pudyastuti dumateng Gusti ingkang Mahaagung. Mugi kanthi sih wilasanipun, gancaripun adicara tansah sinandhing ing adicara menika.

Kula amakili kadang panitia, keparenga ngaturaken wilujeng rawuh, wilujeng pepanggihan ing adicara menika.

Ing madya ratri menika, kula hamung saged ngaturaken gunging panuwun katur para rawuh sedaya. Ingkang sampun kesdu nyembadani kabar ulemipun para kadang panyangkulgati utawi panitia ing adicara rerembagan bab ……………….. , dinten …………, ..……….. (diisi nama acara) kanthi kahanan ingkang sarwi cupet miwah boten trep kaliyan kawibawan panjenengan sedaya.

Tata krama ingkang kirang jangkep, miwah pasugatan parandene kahanan ingkang kirang mranani batos, kawibawan, miwah pamawas panjenengan mugi kesdu paring gunging pangaksami. Senaosa sedaya pasugatan karaos boten misra utawi boten karaos eca lan sae, keparenga para kadang kesdu angrahapi kanthi lila legawaning penggalih. Mugi panjenengan sedaya kesdu angestreni, angrenggan, lan andherekaken kanthi lenggah jenak satata ngantos titi purnanipun adicara.

Manunggaling cipta, sumelehing rasa, miwah tata krama mugi anjalari panemu becik lan murakabi ing adicara parepatan utawi rapat RT menika.

Gunging panuwun linambaran tresna asih ugi kula aturaken dumateng kanca-kanca panyangkulgati utawi panitia, ingkang sampun nyamektakaken samudayanipun, saengga karaos tumata kanthi pepak. Sepisan malih kula aturaken gunging panuwun.

Para rawuh, karaos boten prayogi mbokbilih kula kaladuk dangu anggenipun cumanthaka ngadeg ing ngarsa panjenengan sedaya. Kanthi mekaten, keparenga kula amungkasi kanthi sesanti, sura dira jayaningrat, lebur dening pangastuti. Sura sudira jayaningrat lebur dening pangastuti. Mugi rahayua mring sagung kulawarga, mugi rahayua bangsa miwah nuswantara.


Bilahi taufik wal hidayaah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekar macapat Mijil

download wonten mriki

Iklan

About Griya Jawa

suka bahasa dan sastra Jawa

Posted on April 8, 2015, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: